Uitvoeringsplan Keurmerk Natuurlijk Tuinieren  AVVN

Tuinpark Kweeklust

Datum:  18 januari 2020

Eindverantwoordelijk Keurmerktraject Kweeklust: Bestuur Tuinpark Kweeklust.

Taakverdeling bestuursleden:
projectleiding Keurmerktraject; eindverantwoordelijk ETC en organisatie/inhoud  EAW: Aad Doorduijn
communicatie, voorlichting: Freek Kluen
secretariële ondersteuning en procesbeheer uitvoeringsplan: Els Groot
technische ondersteuning: Jos van ’t Walderveen
Coördinatie Uitvoering 2019 - 2021: Ecologische tuincommissie (ETC)  (zie bijlage A)
Organisatie Uitvoering 2019 - 2021: 10 sessies Extra Algemeen werk per jaar; coördinatoren organisatie EAW (Aad, Freek);  coördinatoren ETC en/of bestuur met specifieke thema’s en projecten

0. Inleiding
1. Uitgangspunten: vergroenen, verduurzamen, verenigingsleven
2. Uitgangspunten en inrichting 2 jarig werkproces
3. De selectie van thema’s en projecten
4.Fasering van het uitvoeringsproces
5. Agenda ETC en EAW: tijdslijnen, planning, evaluaties en resultaten (uitwerkingen in bijlage C en D)
6. Voorlichting, Communicatie, Educatie (volgt: Freek)
7. Beheer & consolidatie (volgt: Freek)

Bijlagen                                                                                                                      

A. Coördinatoren ETC (met persoonlijke gegevens) en actoren EAW
B. Externe communicatie: AVVN, Bond van Volkstuinders, mogelijke externe partners
C.  Uitwerking werkzaamheden in 2020-2021 (werkdocument bij hoofdstuk 5)
D. Werkplandocumenten & opbrengsten per thema in 2020 en 2021 (volgt)

Inleiding
In augustus 2019 ontvingen wij van AVVN de beoordeling van Kweeklust (rapport ‘Inventarisatie en Startadviezen’). Waar staan we nu? Welke kansen en bedreigingen ziet het team van begeleiders. Ellen de Nood, Kees Beaart en Imme Söhne hebben op 6 juli 2019 Kweeklust bezocht. Voorafgaand aan de start van het traject Keurmerk Natuurlijk Tuinieren zijn er binnen Kweeklust al stappen gezet. Zo is vanaf 2019 de werkgroep Natuurlijk Tuinieren, de eerste pioniers van natuurlijk tuinieren, geïntegreerd in de Tuincommissie van Kweeklust en is de Ecologische Tuincommissie van start gegaan (ETC). Het rapport heeft flink wat suggesties gedaan, zoals samengevat in het artikel van Kweeklust Magazine najaar 2019 te lezen is.  Ook gaat het rapport de diepte in met een lijst van planten die op specifieke plekken aangeplant kunnen worden. Als inspirerende voorbeelden zijn de suggesties uitermate nuttig, maar van essentieel belang is dat wij zelf ontdekken, keuzes maken, bepalen waar we mogelijkheden zien, vaststellen wat buiten de scope ligt, zodat we een haalbaar plan vaststellen, waarvan de realisatie kansrijk is. Dit doen we door het inschakelen van deskundigheid en menskracht in de Ecologische Tuincommissie (ETC) en via de organisatie van ons Extra Algemeen Werk (EAW). Natuurlijke oevers zijn bijvoorbeeld maar op een zeer beperkt aantal plekken mogelijk, daar waar voldoende ruimte is en de omstandigheden gunstig zijn. Onze AVVN begeleiders adviseren, verzorgen workshops en de uitvoering vindt plaats via de ETC en het EAW. In het seizoen 2020 en 2021 zullen we in plaats van 8x het aantal werksessies EAW voor de tuinders uitbreiden naar 10x. Voorafgaand aan iedere werksessie vergadert de ETC over de werkzaamheden en de uitvoering ervan.  De werkzaamheden voor de geselecteerde thema’s voor het Keurmerktraject  in hoofdstuk 3 zullen met name tijdens deze EAW sessies plaatsvinden.

Deze eerste opzet van het Uitvoeringsplan Kweeklust is nadrukkelijk een levend document. Dit houdt in dat delen en bepaalde specifieke inhoud of globaal aangeduid wordt dan wel nog nader in te vullen is. Doel is het uitvoeringsplan op de website van Kweeklust te plaatsen en aanvullingen en wijzigen daar te publiceren. Zo kunnen onze tuinders makkelijk het proces volgen en reageren of input geven met suggesties of opmerkingen.

 1. Uitgangspunten: Vergroenen, Verduurzamen, Verenigingsleven

In het rapport “Inventarisatie en Startadviezen” van AVVN aan Kweeklust (augustus 2019) worden veel punten aangedragen die mede aanleiding geven tot genoemde drie centrale uitgangspunten voor het Keurmerktraject Natuurlijk Tuinieren op Kweeklust.  Vergroening en verduurzaming zijn ook in het maatschappelijk debat  van groot belang in de (milieu en klimaat)discussies rond het behoud van mens en dier op onze planeet. Verenigingsleven is een hoofdoelstelling als we in samenwerking vorm willen geven aan de vergroening en verduurzaming, maar ook aan het in stand houden en verder laten opbloeien van de Vereniging Tuinpark Kweeklust, onze “gemeenschapstuin”.

Vergroening is bedoeld om biodiversiteit en de achteruitgang van ecosystemen tegen te gaan, zodat de natuur en het milieu minder worden aangetast. Dit betekent dat we ook op Kweeklust de leefomstandigheden voor mens en dier zo gunstig mogelijk willen maken, door het behouden en zo nodig ingrijpen in de natuurlijke omgeving op Kweeklust. Van belang is dat Kweeklust wordt omringd door beschermde natuur- en veengebieden, waarmee verbindingen kunnen worden gelegd.  

In het startrapport AVVN wordt gewezen op de overwegend droge en kale veengrond op Kweeklust en geadviseerd aan gedifferentieerd bodembeheer te doen. Sommige plekken kunnen soms erg nat zijn en een “veenbiotoop” zou een oplossing kunnen bieden. Tal van beplantingssuggesties voor de vele borders en tips voor natuurlijke oevers staan in het rapport. En ook de fauna wordt niet vergeten. Hiermee gaan we op basis van eigen discussies en keuzes in dit Uitvoeringsplan 2 jaar ‘vergroenend’ aan de slag met een belangrijke rol voor de Ecologische tuincommissie (ETC).

Verduurzaming is met de start van het Keurmerktraject onder meer op gang gekomen door een nieuw beleid voor de winkel, waarbij alleen milieuvriendelijke producten mogen worden verkocht. Ook zal in de winkel meer aandacht worden geboden  voor de educatieve voorlichtingsaspecten van vergroening en verduurzaming. De bedoeling is dat dit aspect in de loop van 2020 meer zelfstandig vorm krijgt in een Informatiecentrum in het speelhuis, dat met meeneming van de verworvenheden van het 2 jarig project ook open zal worden gesteld voor externe bezoekers.  Bij dit uitgangspunt is ook van belang dat particuliere tuinders zich onthouden van het gebruik van welk gif dan ook. Aangezien de tuinhuisjes direct lozen op het oppervlaktewater is onder meer voorlichting en educatie aan alle tuinders over het uitsluitend gebruiken van milieuvriendelijke producten van groot belang.

Het Verenigingsleven op Kweeklust heeft de afgelopen jaren al een opbloei gekregen door vele en gevarieerde activiteiten, die aan alle tuinders worden aangeboden. Tegelijkertijd is het aantal nieuwe tuinders sterk toegenomen en is het noodzakelijk hen te betrekken en te motiveren voor het verenigingsleven. De bedoeling is dat het Keurmerktraject mede aan ieders betrokkenheid bij Kweeklust bijdraagt en ook zal leiden tot een grotere participatie van (nieuwe) tuinders in de commissies, overlegsituaties en activiteiten die voorhanden zijn.  Op 7 februari 2020 wordt een bijeenkomst met nieuwe tuinders georganiseerd rond deze thema’s.

 1. Uitgangspunten en inrichting 2 jarig werkproces

Hoe maken we van het Keurmerkproject van het AVVN nu een succesvol traject met resultaten die ook beklijven? Dat zit nadrukkelijk niet in een gedetailleerd dichtgetimmerd uitvoeringsplan, dat uitgevoerd moet worden, maar in een ‘levend document’ dat groeit en bloeit in 2020 en 2021. Het geheim zit in de wijze waarop we het proces inrichten, in een intensieve samenwerking tussen Bestuur, ETC en EAW en een optimale communicatie met alle tuinders. Door uitbreiding van het aantal overlegmomenten, werksessies en coördinatoren van ETC en EAW wordt de huidige structuur van overleg en communicatie voor het Keurmerktraject geïntensiveerd. 

Schattingsgewijs houden nu 20% van de tuinders zich bezig met het Keurmerktraject. Ambitie kan zijn om (minimaal) 50% van onze tuinders, dus ca. 50 personen actief te betrekken bij de Keurmerkactiviteiten. Hiermee creëren we draagvlak en krijgt het Verenigingsleven een impuls, niet de minst belangrijke van de 3 V’s. Het Keurmerktraject kan eraan bijdragen dat een groter aantal tuinders beter geïnformeerd raakt over de doelstellingen van vergroening en verduurzaming (Educatie). Kweeklust, gesitueerd in een omgeving met natuurbeschermde weilandparken en veengebieden, kan zich zo goed profileren en haar positie verstevigen naar externe partners, ook door daarmee in later stadium samenwerking te zoeken.

Alle activiteiten en voortgang delen we op de begin 2020 opnieuw vorm te geven website van Kweeklust, via het magazine De Kweeklust en een periodieke nieuwsbrief of bestuursmail aan de tuinders. Communicatie, voorlichting en educatie zijn van vitaal belang.

Belangrijk kenmerk van ons werkproces is “van binnen naar buiten”. Wat houdt dat nu in? Startpunt is focus op het op gang krijgen van de projecten op Kweeklust zelf. We concentreren ons eerst op de activiteiten ‘binnen’ Kweeklust zelf en gaan pas eind 2020 de samenwerking met partners buiten Kweeklust uitwerken. Dat levert als voordeel op, dat de werkgroepen al een concreet resultaat kunnen hebben bereikt en een start is gemaakt met een educatief informatiecentrum op Kweeklust. Van hieruit is het makkelijker om te bepalen met welke externe doelgroepen samenwerking gezocht kan worden. Denk dan aan scholen, andere natuurorganisaties, overheden en media.

 1. De selectie van thema’s & projecten

Hieronder volgen  de thema’s die geselecteerd zijn door Bestuur en ETC Kweeklust (zie bijlage A), na de startinventarisatie en discussie met onze begeleiders AVVN (zie bijlage B). Het zijn er veel en dat vraagt dus veel prioriteiten stellen en stimuleren van werken in teamverband tijdens overleg ETC en uitvoering EAW,  en ook  door vakhouders AW rond een bepaald thema te stimuleren samen te werken. Genoemde thema’s  worden geagendeerd in de agenda voor ETC en EAW in 2020 en 2021 als ‘levend document’ in telkens een cyclus van 5 maanden (maart- juli en augustus-december): zie hoofdstuk 5. In bijlage C en D wordt gedetailleerd en gedigitaliseerd bijgehouden wat de planning en gedocumenteerde werkzaamheden per cyclus opleveren in 2020 en 2021.

3.1   Vlindertuin (Marta)
De Vlindertuin is al enkele jaren een bestaand project geleid door Marta met een vaste groep tuinders met een vak Algemeen Werk daar. De bedoeling is deze samenwerking te intensiveren op basis van een planmatige aanpak in 2020 en2021. Dit samenwerkingsconcept zal ook op andere locaties worden ontwikkeld, zoals het vijvergebied en vogeleiland, het speelhuis e.d.

3.2   Vijvergebied en vogeleiland (Maartje, Thalé, Francois, Riet)
Dit is een van onze grotere projecten waarin meerdere thema’s samenkomen. Diversiteit in flora, rekening houdend met veengrond, kansen scheppen voor het waterleven in de vijver en met natuurlijke oevers, realisatie van de 2de ijsvogelwand, verfraaien van de rozenpergola, omstandigheden voor onze bijenvolken. Op 9 november 2019 gaf Ellen de Nood, AVVN, een inventariserende workshop over een brede aanpak voor dit gebied. Op 18 januari 2020 gevolgd door onder meer een  eerste plan voor uitvoering tijdens EAW in het voorjaar van 2020. AVVN collega Kees Beaart verzorgt op 7 maart 2020 tijdens EAW een praktijkgerichte workshop met de realisatie van natuurlijke oevers en een stapelmuur. 

3.3   Entreegebied (Renée, Muriel) en parkeerterrein (Freek)
Het entreegebied is een bestaand project en is opgezet door de werkgroep Natuurlijk tuinieren in 2018 en 2019. Letterlijk is de entree oprit ons visitekaartje, de eerste indruk die bezoekers van Kweeklust krijgen. Ook hier geldt dat de scope van dit project uitbreiding behoeft. Het in 2019 aangelegde Stobbenpad is er een onderdeel van. Wat het parkeerterrein betreft zal na besluitvorming in de ALV van april 2020 over de proefopstelling van het parkeerterrein, ook de vergroening van dit gebied voortvarend worden opgepakt. Kortom werk aan de winkel in 2020 en 2021.

3.4   Natuurlijke oevers en terrein accidentering (gradiënten)( Maartje, Roland, Kees , André e.a.)
Zoals eerder gezegd heeft Kweeklust door de indeling van het terrein beperkt mogelijkheden voor natuurlijke oevers, te denken valt aan het Entreegebied (deels al gerealiseerd) het gebied achter het Speelhuis, een oever nabij de speelweide, de zuidzijde vijver en de oevers van en tegenover het vogeleiland. Op deze plekken is voldoende ruimte. De AVVN startinventarisatie van Kweeklust (aug. 2019) noemt een gedifferentieerder bodembeheer op Kweeklust van groot belang, denk aan plaatselijk verschraling of verrijking van grond. Ook wordt de suggestie van het ontwikkelen van een ‘veenbiotoop’ genoemd. Terrein accidentering, eveneens genoemd in het AVVN rapport, biedt mogelijkheden door verhogingen en verlaging in het terrein nieuwe omstandigheden te creëren voor flora en fauna. Bij verhoging door een logische lagere waterstand, bij verlaging door meer natte bodem. Dit zijn typisch infrastructurele projecten met veel graafwerkzaamheden, ook zwaar werk dus.

3.5   Speelweide & omliggend gebied  (Thalé)
De speelweide en omliggend gebied is ook een bestaand project dat al enkele jaren door Thalé geleid wordt. Hier liggen veel kansen door een nieuw ontwerp van het gebied, waarin spelen, recreëren (Yoga!) samenkomt met een bloemenweide een speel/ontdekkingsbos voor kinderen en een natuurlijke oever (van wilgentenen met speciale beplanting). Voor de speelweide volgt een plan voorafgaand aan de start met EAW op 7 maart 2020

3.6   Natuurlijke diversiteit in beplanting (Thalé, François, Renée, Maartje, Muriel, e.a.)
Er is al incidenteel geïnvesteerd in aanvullende beplanting door deskundige tuinders. Dit heeft echter nog niet geleid tot structureel meer diversiteit in de verschillende algemene vakken. Omdat hier heel veel kansen liggen om de natuurlijke diversiteit te vergroten is het zinvol dit door een aparte ETC-werkgroep te laten begeleiden en uitvoeren. In deze werkgroep is dus veel expertise en kennis nodig over planten, de wijze van onderhoud. Dit kan door workshops en media (website en nieuwsbrieven e.d.).  Zo stimuleren we tegelijkertijd tijdens o.a. EAW de samenwerking tussen vakhouders en het delen van kennis. In de begroting voor 2020 is extra budget opgenomen voor aankoop van planten bij een biologische kweker.

3.7   Composteren (Berry, Muriel en 4 lokale toezichthouders)
De centrale compostplek, een initiatief van de werkgroep natuurlijk tuinieren, heeft medio 2019  4  lokale zusjes gekregen. De ene nabij de verbinding met Tuinwijck, een nabij de vlinderhoek en de andere twee bij het vijvergebied. Dit onderwerp staat nog in de kinderschoenen en er waren nogal wat kanttekeningen in het AVVN rapport. We kunnen wel de conclusie trekken dat hier nog winst te behalen is. Het is dus nuttig met een aparte werkgroep dit verder uit te bouwen door workshops te blijven organiseren, zoals in 2019 voor het eerst uitgevoerd. Hierin zit ook met name een coachende en educatieve rol naar de tuinders toe en het coördineren van het beheer en toezicht.

3.8   Fauna (Francois, André, Paul)
We zouden het bijna vergeten, maar op Kweeklust bloeit en groeit niet alleen van alles, maar er vliegt, kruipt, zoemt en zwemt ook een grote variëteit aan dieren. We hebben bijenkasten, her en der zijn nestkastjes, we hebben een ijsvogel als bewoner, een buizerd, vlinders, egels, allerhande insecten en er zwemt ook van alles in de sloten en wie weet ook onopgemerkt een ringslang. Kweeklust heeft al 2 bijenvolken op het vogeleiland en krijgt per maart 2020 nog eens 2 bijenvolken op de oostelijke windsingel. Tijd dus ook  de Fauna extra aandacht te geven. Dit kan door alle mogelijkheden in kaart te brengen voor vleermuiskasten, nestkastjes, ringslanghopen, natte biotopen voor het waterleven. Dit vertaald in een concreet werkplan zal zeker leiden tot een grotere diversiteit in de aanwezige fauna. Let op hier valt ook een goede leefomgeving voor solitaire bijen onder.

3.9   Bomen beheersplan (Renée, Freek, Ron)
Dit is letterlijk een groot onderwerp! Incidenteel en niet structureel worden er acties ondernomen. Een dode conifeer gekapt, gevaarlijke takken weggehaald. Het ontbreekt echter aan een goed overzicht van het totale bomenbestand, de variëteit, ziektes (Essentaksterfte!), Japanse Duizendknoop. Egyptisch pampusgras. De conifeer bijvoorbeeld is feitelijk een exoot in ons laagveengebied. Onderhoud aan populieren is urgent vanwege de vele bomen die aan het einde van hun levenscyclus zijn en vanwege achterstallig onderhoud. Daarnaast willen we ook een stap zetten naar een meer bij het natuurlijk leefgebied passend bomenbestand toe werken. Kortom, een project van belang dat ook na de twee jaar van het Keurmerk traject door zal moeten gaan. De eerste stap is gezet door het inschakelen van een bomendeskundige die op 15 november 2019 een eerste bezoek heeft gebracht. Dus eerst een bomeninventarisatie uitvoeren begin 2020, eventueel gevolgd door verder inhoudelijke kennis verzamelen en mogelijk een werkplan opstellen voor beheer en onderhoud en aanplant.

3.10 Omgeving Speelhuis (Roland, Thalé)
In samenhang de borders rondom het speelhuis en de achterzijde clubgebouw herinrichten (Roland en ‘vakhouders’ Algemeen Werk). Het speelhuis zelf kan opgeknapt worden (o.a. natuurlijke kleuren aanbrengen). Voor de borders rondom een plan maken o.l.v. Roland, zie ook adviezen in het startrapport AVVN en geuite wensen van ETC-ers. Voor een nieuwe functie van het Speelhuis: zie 3.11.

3.11 Infocentrum (vrijwilligers winkel, ETC-ers, e.a.) 
Uit de inventariserende gesprekken in de Ecologische Tuincommissie, het bestuur en met betrokken tuinders kwam naar voren dat het huidige Speelhuis omgevormd moet worden naar een educatief infocentrum. Een werkgroep zou medio 2020 van start kunnen gaan. Vanuit het bestuur is het voorstel vanuit het grotendeels vernieuwde grotere  winkelteam – zij gaan ook meer aan voorlichting en informatie doen – een werkgroep Infocentrum op te zetten. De werkgroep Infocentrum is volgend op de uitkomsten van de verschillende Keurmerkactiviteiten. Zij werken uit op welke wijze dit in informatie en educatie te vertalen is. Deze werkgroep wordt van belang, zodra wij in de tweede fase aankomen van het Keurmerktraject  als we van ‘binnen naar buiten’ gaan. Denk aan excursies naar Kweeklust, educatieve projecten voor scholen, evenementen, kansen om onze resultaten aan derden te presenteren (overheden, media, AVVN, collega Tuinparken, natuurorganisaties etc.). Let op hier ligt ook de verbinding met het beleidsplan van de Bond voor Volkstuinders om middels een plan van aanpak meer draagvlak en relevantie van de Amsterdamse tuinparken te creëren.

 1. Fasering van het uitvoeringsproces

Fase 1.
Januari, februari 2020.  Op basis van inventarisaties en gesprekken eind 2019 bespreken van dit Uitvoeringsplan 2020 - 2021 met bestuur, ETC en AVVN (18 januari). Het verder vaststellen van coördinatoren ETC en EAW voor een thematische projectaanpak tijdens EAW, in eerste instantie voor 5 werksessies in maart- juli  2020. Gevolgd door een cyclus van 5 sessies in augustus -december enz. De week voorafgaand aan het  EAW bespreekt de ETC de details van activiteiten en de vormgeving.

Fase 2.
Maart - Juli 2020. In 5 werksessies EAW worden achtereenvolgens uitgevoerd de nog uit te werken plannen voor het gebied vijver- en vogeleiland (zie 3.2), de speeltuin (3.5) en de entree (3.3).

Fase 3.
Augustus – december 2020 – voortzetting van maandelijkse meetings ETC, voorafgaand aan 5 werksessies EAW. In deze periode aanpak van plannen Speelhuis en omgeving, vormgeving Infocentrum, vlinderhoek, beplanting en fauna, en continuïteit projecten fase 2.

Fase 4.
De planning en invulling van activiteiten in 2021 zal in het najaar van 2020 worden besproken in nauw overleg met AVVN. Van belang is ook de bespreking op welk moment het Keurmerktraject in 2021 dient te worden beëindigd.

 1. Agenda ETC en EAW: tijdslijnen, planning, evaluaties en resultaten: uitwerkingen en dataplanning in bijlagen C en D

Gepland - Gerealiseerd 2019 - 2020 (- 2021)

 • 30 juni 2019: Open Tuinkunst weekend: introductie Ellen de Nood AVVN Keurmerktraject
 • 6 juli 2029: startinventarisatie stand van zaken Kweeklust voor Keurmerk traject door Ellen de Nood, Kees Beaart en Imme Sohne, AVVN
 • medio aug. 2019: rapport “Inventarisatie en Startadviezen” Kweeklust van AVVN
 • 26 okt. en 14 nov. 2019: bezoeken aan “De Groote Braak” (4 stippen), Amsterdam West over aspecten Keurmerktraject , o.a. natuurlijke oevers en voorlichting & communicatie
 • 9 november 2019: workshop vijvergebied o.l.v. begeleiding AVVN (Ellen de Nood)
 • 15 november: bezoek boomdeskundige Paul de Kan: inventarisatie en offerte Kweeklust
 • 30 november 2019: interne workshop Egeltrappetjes maken
 • nov. 2019: aanleg nieuwe trap van terras clubgebouw via talud naar parkeerterrein
 • dec. 2019/jan. 2020: formeren nieuw winkelteam en opruimen, herinrichten winkel . Opening 7 maart 2020
 • 18 januari 2020: bespreking rapport Startinventarisatie, Uitvoeringsplan Kweeklust en vijverplan met Ellen de Nood
 • 7 en 22 februari 2020: bijeenkomst met nieuw tuinders (2016-heden) over Verenigingsleven
 • 7 maart EAW 2020: workshop basisaanleg Natuurmuur o.l.v. Kees Beaart, AVVN, en start aanleg ecologische oever o.l.v. Ellen de Nood, AVVN, in het vijvergebied. Tevens baggeren vijver en (tijdelijke) afsluiting van open water.
 • 20 maart: Paul de Kan start bomeninventarisatie.
 • per medio maart: wegens corona geen groeps-EAW en geen vergaderingen ETC. Wel individuele EAW opdrachten. Begeleiding AVVN uitgesteld.
 • maart-medio april: afmaken Natuurmuur via individuele opdrachten EAW. Inzaaien van zandlaag en beplanten van zijmuur. Aanbrengen van hakselpad langszij.
 • start 4 april: aanleg van Wadi met watertoevoergreppels nabij de Natuurmuuur, via individuele opdrachten EAW. Beplanting met lissen en dotterbloemen.
 • 19 april: aanleg hakselpad van Natuurmuur naar bankjes vijver met schelpenstrandje, via individuele opdrachten EAW
 • maart/april: ingrijpende verbeteringen vakken AW in het hele vijvergebied:
 1. Natuurmuur in vak 39-40
 2. Wadi en herinrichting kruidentuintje in vak 40-41
 3. Start ecologische oever in vak33-34
 4. herinrichting vijver punt vak 43
 5. herinrichting met zandlaag en bloemmengsel, en hakselpad in vak 46-47
 • Entree/parkeerterrein in april:
  - schoonmaak stenen slangengebied vak 1-2
  - verder verfraaien ecologische oever (vak 51-53)
  - aanbrengen markeringspunten voor (meer) auto's parkeerterrein
  - afmaken tegelpad tussen clubgebouw-speelhuis
 • eind april: wegens corona met succes verlenging van het Keurmerktraject aangevraagd bij AVVN tot minimaal december 2021.

 1. Voorlichting, Communicatie, Educatie (nader vorm te geven, Freek)

Freek schrijft voorlichtingsplan en neemt op zich alle tuinders te informeren over voortgang Keurmerktraject: via bestuursmails en website (ism. Els) en in De Kweeklust. Alle ETC’ers met coördinerende taken voor (deel)plannen kunnen via Els informatie aanleveren voor bestuursmails en de website

 1. Beheer & consolidatie (nader vorm te geven, Freek)

 

Bijlagen
Bijlage A. Coördinatoren  ETC
1. Muriel van Schilfgaarde
7. Maartje den Breejen
10. Roland Waasdorp
46. Bert Vos
49. Thalé Baas
53. Renee Bakker
78. Aad Doorduijn
79. Freek Kluen
99. Berry Vermolen
adviseur:
70. André Veen

Bijlage B. Externe Communicatie: AVVN, BVV, externe partners
AVVN: begeleiding Kweeklust voor Keurmerk Natuurlijk Tuinieren
Herman Vroklage (Coördinator)
Advies- en begeleidingscommissie voor Kweeklust namens AVVN:
Ellen de Nood (hoofdbegeleider)
Kees Beaart
Imme Sohne
Bond van Volkstuinders:
Bert Kuit, bestuurder ‘groen’
Externe samenwerkingspartners 2020 en 2021
Paul van Kan, boomdeskundige “Natuur & Landschap”
Gemeente Amsterdam:
Hoogheemraadschap
en verder in 2020 en 2021