Bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor alle algemene zaken op Kweeklust en draagt zorg voor de financiën, de administratie en het beheer van het park. Het bestuur stelt bovendien – in overleg met de ledenvergadering – het beleid voor de komende jaren vast en regelt de overdacht van vrijgekomen huisjes aan nieuwe huurders.
E-mail bestuur: info@tuinparkkweeklust.nl
Iedere eerste zaterdag (behalve in januari) kun je bij ons terecht met ideeën, klachten, vragen……. Op de ‘Nieuwsbrief‘ vind je de maandelijkse berichtgeving vanuit het bestuur.

De tuincommissie.
Tot de taken van de tuincommissie behoort onder meer de organisatie van de werkbeurten. Hiertoe onderhoudt de tuincommissie nauw contact met de zogenoemde gebiedsmakelaars: tuinders die over een bepaald deel van het park een goed overzicht hebben, en ook de tuinders kennen die in dat gebied een AW vak hebben. 
E-mail: tuincommissiekweeklust@gmail.com 

Ontspanningscommissie
De ontspanningscommissie zorgt er voor dat het clubgebouw op de zaterdagavonden in het seizoen open is. Er is altijd gelegenheid voor een praatje en een drankje …. Buiten de festiviteiten om. Zie ook de website van de kweekkas

't Winkeltje
In 't Winkeltje kun je tegen een aantrekkelijk tarief de meest voorkomende tuinbenodigdheden aanschaffen. Zand, aarde, gasflessen en andere tuinartikelen.

Bouw- en taxatiecommissie
De bouwcommissie beoordeelt de staat van onderhoud van de huisjes en schuren op elke tuin, taxeert de opstallen van vertrekkende tuinders en coördineert het onderhoud aan de clubgebouwen. Tuinders met bouwkundige vragen en bouwplannen kunnen bij de bouwcommissie terecht voor advies. 

Technische Commissie:  
Storingsnummer 06-475 460 01
Elektra-ploeg
De elektra-ploeg zorgt er voor dat de lampen op de paden en bij de jeu de boules baan branden. Zij graven de kabels in voor huisjes die aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Verhelpt eventuele leidingbreuken buiten de tuinen. Individuele tuinders die problemen hebben met hun elektra kunnen bij de elektraploeg terecht voor adviezen en hand en –spandiensten.
Waterleiding-ploeg
De waterleidingcommissie onderhoudt de waterleiding op het openbare terrein en verhelpt eventuele lekken buiten de tuinen. Individuele tuinders die problemen hebben met hun waterleiding kunnen bij de commissie terecht voor adviezen en hand en –spandiensten.
Gascontrole-ploeg
De gascontroleploeg maakt regelmatig een rondje over het terrein om na te gaan of de butagas-installatie van elke tuin nog aan de veiligheidseisen voldoet.
Onderhoudsgroep
De onderhoudsgroep zorgt er voor dat de gebouwen in ons tuinpark in goede staat blijven en verbeterd worden. Lekkages van daken worden verholpen, verzakkingen worden tegengegaan.
Tractor-ploeg
De tractor-ploeg rijdt tijdens de Werkbeurten met de tractor over het park om zware/grote vrachten te verplaatsen. Wilt u de tractor buiten de werkbeurt gebruiken, dan kunt u dat aanvragen bij Marga Janssen (06 10392372). Per ritje wordt € 3,- gerekend.

Redactie
E-mail Redactie: kweeklust@live.nl
De redactie zorgt er voor dat 3x per jaar De Kweeklust wordt uitgegeven.